Jeszcze będzie przepięknie…

Jeszcze będzie przepięknie…

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

klasy I – III szkoły podstawowej; klasy IV – VIII szkoły podstawowej; kategoria „open” – dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych

Prace powinny przedstawiać dowolną, artystyczną wizję codziennego życia w przyszłości, gdy uporamy się z pandemią i wrócimy do małych i dużych radości, jakie odebrała nam powszechna kwarantanna.

Przy ocenie komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu (0 – 5 pkt), oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu konkursu (1 – 5 pkt), wartość artystyczną i poziom wykonania pracy (1 – 5 pkt), estetykę wykonania pracy (1 – 5 pkt).

Wymagania techniczne dotyczące prac: Format pracy – A3. Technika – dowolna

Na odwrocie pracy należy nakleić metryczkę zawierająca imię i nazwisko autora, wiek oraz numer telefonu, a także oświadczenie RODO z czytelnym podpisem autora, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu.

Metryczki można pobrać ze stron:

DOROSŁY – https://udk.ujscie.pl/wp-content/uploads/2021/09/metryczka-dorosly-1.pdf

DZIECKO – https://udk.ujscie.pl/wp-content/uploads/2021/09/metryczka-dziecko-1.pdf

Prace bez metryczki nie będą oceniane. Ocenie podlega jedna, wcześniej nie publikowana praca. Prace nie podlegają zwrotowi.

Prace należy dostarczyć do Ujskiego Domu Kultury, ul. Czarnkowska 32, 64-850 Ujście za pośrednictwem poczty lub osobiście, do godziny 15:00, 20 września 2021 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 września 2021 roku w Galerii na Starym Rynku w Ujściu, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.