Bezpieczeństwo Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny.

Informujemy, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

Dr. n. prawn. Bartosz Pawelczyk – radca prawny 

Dane kontaktowe:

 inspektor@rodo-krp.pl

kom.  792 304 042

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOM KULTURY 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: UJSKI DOM KULTURY zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, informowania, zawierania i realizowania umów, archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych, realizacji obowiązków lub uprawnień Administratora wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, w zakresie kompetencji Administratora, w szczególności z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, h, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym akty prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – wraz z aktami wykonawczymi. 

5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych: a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.), 

b. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.), 

c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.), 

d. dane dotyczące członków rodziny (imiona, stopień pokrewieństwa, etc.), 

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 

6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane: a. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, 

b. od organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania – w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa, 

c. od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą konieczne jest podanie Pani/Pana danych osobowych, 

d. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. 

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym. 

8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

9. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c. przenoszenia danych osobowych, 

d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z danym postępowaniem administracyjnym. 

11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, 

Polityka Ochrony Prywatności 

Administratorem danych jest UJSKI DOM KULTURY, który przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy. 

Dane pochodzące od użytkowników serwisu Administratora to dane:

podawane dobrowolnie przez użytkownika,

informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu.

Dane zbierane w ramach serwisu Administratora służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz w celach m.in. statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek  Administratora i podmiotów, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub współpracownikami Administratora lub z którymi Administrator nie ma zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jednak w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu Administratora. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies przechowywane są na komputerach użytkowników w celu m.in. właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności serwisu. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Serwis Administratora zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne witryny, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką ochrony prywatności.

W przypadku zmiany niniejszej polityki Administrator zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KLIENT UJSKIEGO DOMU KULTURY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: UJSKI DOM KULTURY

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,
tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności:

  1. spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
  2. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. w szczególności obejmujące sprawy: 
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 
 • działalności w zakresie telekomunikacji; 
 • lokalnego transportu zbiorowego; 
 • ochrony zdrowia; 
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego; 
 • edukacji publicznej; 
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
 • targowisk i hal targowych; 
 • zieleni gminnej i zadrzewień; 
 • cmentarzy gminnych; 
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 
 • promocji gminy; 
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573); 
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
  1. innych spraw publicznych ustawowo przekazanych;
  2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy oraz porozumień;
  3. zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych
o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

przenoszenia danych osobowych;

otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KONTRAHENT

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: UJSKI DOM KULTURY

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,
tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawno-podatkowych, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

przenoszenia danych osobowych;

otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany
w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNIK KONTRAHENTA (pracownik kontrahenta podmiotu publicznego)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: UJSKI DOM KULTURY

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty,
   w odpowiedzi na żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, e RODO,
  2. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f RODO, w tym w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora,
  3. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, f RODO, w tym w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora,
  4. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

 1. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, etc.),
  2. dane lokalizacyjne (adres wykonywania działalności, etc.),
  3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.),
  4. dane dotyczące współpracy (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, umowie i dokumentach związanych z jej realizacją, przesłanych materiałach, etc.),

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4. 

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. 

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na żądanie Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy lub w celu realizacji współpracy między Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 1. okres, na który została udzielona zgoda,
 2. okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług, 
 3. przepisy prawa, które mogą wskazywać na obowiązek przetwarzania danych lub ich archiwizacji przez określony czas,
 4. okres, który jest niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 5. upływ okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych osobowych,
  4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  6. cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 4, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
 4. Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MONITORING WIZYJNY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: UJSKI DOM KULTURY

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e, f i art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę – na podstawie art. 6 ust.1 lit. e, f i art. 9 ust. 2 lit. e RODO;

zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także ochrony mienia – na podstawie art. 6 ust.1 lit. e, i art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

Przetwarzaniu mogą podlegać dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie wizerunku, a także numeru rejestracyjnego pojazdu (jeśli monitoring obejmuje przestrzenie, w jakich mogą znajdować się pojazdy).

Monitoring wizyjny prowadzony jest w następujących pomieszczeniach: teren budynków Administratora (Ujski Dom Kultury, ul. Czarnkowska 32, Ujście) i teren wokół budynków Administratora (Ujski Dom Kultury, ul. Czarnkowska 32, Ujście, Swietlica wiejska w Nowej Wsi Ujskiej, Świetlica wiejska w Mirosławiu). Pomieszczenia i teren objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami z oznaczeniem: OBIEKT MONITOROWANY + PIKTOGRAM.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także osoby, które wykażą interes w uzyskaniu zapisu z monitoringu, a udostępnienie tych nagrań jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony. 

 1. Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, to jest przez okres 30 dni, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

przenoszenia danych osobowych,

otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przebywanie na terenie lub w pomieszczeniach objętych monitoringiem wizyjnym (wskazanych w pkt. 6) powoduje, że Pani/Pana dane osobowe (określone w pkt. 5) są zbierane przez Administratora. W przypadku wizyty w jednostce lub przebywania na monitorowanym obszarze, przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt. 4. Jeżeli nie chce Pani/Pan, aby Pani/Pana dane osobowe zostały utrwalone na nagraniach z monitoringu, nie należy przebywać na terenie i w pomieszczeniach, na którym prowadzony jest monitoring wizyjny i wybrać inny sposób kontaktu z jednostką, jeśli jest przewidziany dla danej sprawy. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.