Mikołajkowy Konkurs Recytatorski

6GRU

Mikołajkowy Konkurs Recytatorski

16.30 UDK

Regulamin

1.Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, aktywizacja teatralna oraz kształtowanie wrażliwości i wyobraźni dzieci.

2.W Konkursie mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III oraz IV-VI z gminy i miasta Ujście.

3.Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden wiersz.

4.Jury oceniać będzie wyłącznie recytacje indywidualne i w każdej kategorii przyzna I, II i III miejsce.

5.Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę także odpowiedni dobór stroju i rekwizytów wykorzystanych podczas recytacji.

6. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w UDK i szkołach (oraz pod tekstem). Zgłoszenia uczestników należy kierować do biura UDK osobiście lub korespondencyjnie (tradycyjnie lub za pomocą poczty elektronicznej) UDK ul. Czarnkowska 32, 64-850 Ujście, plastyka.udk@gmail.com

Termin zgłoszeń upływa dnia 3.12.2018.

7.Jury przyzna nagrodę specjalną.

8.Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

* * *

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających

wizerunek oraz dane mojego syna/córki ………………………………………………..……

zarejestrowany podczas realizacji: Mikołajkowego Konkursu Recytatorskiego im.Jana Brzechwy organizowanego przez Ujski Dom Kultury w mediach: Internecie, prasie, telewizji, na wystawie prac konkursowych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko

i wyłącznie w celu promocji i potrzeb realizacji Mikołajkowego Konkursu Recytatorskiego im.Jana Brzechwy organizowanego przez Ujski Dom Kultury.

……………………………………………………. ……………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Metryczka

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………..

Wiek /klasa/ ……………………………………………………………………………………

Tytuł wiersza …………………………………………………………………………………..

Telefon do rodzica ……………………………………………………………………………….