Festiwal przedszkolaków

17MAJA

Festiwal przedszkolaków

11.00 UDK
 
Miło nam ogłosić, że kolejna, XXVI już edycja WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
CZERWONAK 2023 zbliża się coraz większymi krokami. Tradycyjnie zaszczyt przeprowadzenia eliminacji powiatowych do tego wydarzenia przypadł w udziale Ujskiemu Domowi Kultury. Niniejszym informujemy, że eliminacje te odbędą się w środę, 17 maja w UDK. Początek o godzinie 11.00.
Poniżej regulamin imprezy.
REGULAMIN
Festiwal ma charakter konkursu przebiegającego w czterech etapach:
eliminacje gminne,
eliminacje powiatowe / miejskie (miasta na prawach powiatu grodzkiego),
eliminacje rejonowe,
finał wojewódzki.
Organizatorem finału wojewódzkiego Festiwalu i koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku.
Współorganizatorami Festiwalu są organizatorzy eliminacji – instytucje i placówki wyszczególnione na stronie internetowej www.gok-sokol.pl
Festiwal ma na celu popularyzację piosenki przedszkolnej, kształcenie muzyczne poprzez wspólną zabawę, prezentację umiejętności artystycznych przedszkolaków, rozpowszechnianie nowego repertuaru i promocję młodych wykonawców.
Eliminacje Powiatowe odbędą się 17 maja 2023 r. o godzinie 11:00
w Ujskim Domu Kultury w Ujściu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem konkursu może zostać dziecko urodzone w okresie od 2016 do 2020 roku, które przygotuje jedną piosenkę w języku polskim, z repertuaru przeznaczonego do śpiewania przez dzieci, o czasie trwania nie dłuższym niż 4 minuty oraz zostanie zgłoszone do udziału w konkursie poprzez dostarczenie organizatorom eliminacji (gminnych – jeśli nie ma to powiatowych/miejskich) Karty Uczestnika. Konkurs przebiega bez dodatkowego podziału na kategorie wiekowe i jest przeznaczony wyłącznie dla solistów.
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na prawidłowo wypełnionych oryginalnych (także w postaci kserokopii) Kartach Uczestnika, które można pobrać od organizatora lub ze strony internetowej www.gok-sokol.pl. Uczestnik może zostać zgłoszony przez instytucję lub osobę prywatną, ale tylko jeden raz w danej edycji.
Podany w Karcie Uczestnika Repertuar uznawany jest za propozycję ostateczną i nie może być zmieniony w przypadku przejścia Uczestnika do następnego etapu.
Uczestnik może śpiewać z akompaniamentem instrumentu muzycznego lub z półplaybackiem (podkładem muzycznym) przygotowanym techniką cyfrową jako plik w formacie mp3 (możliwie najwyższej jakości 256 lub 320 kbps) z imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz tytułem piosenki w nazwie pliku, na opisanym i sprawdzonym nośniku typu pendrive (USB flash drive), który należy dostarczyć organizatorowi w dniu imprezy, plik z podkładem muzycznym powinien być jedynym plikiem na nośniku. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów muzycznych.
Dopuszcza się półplaybacki z wgranymi chórkami lub/i linią melodyczną z tym zastrzeżeniem, że jeśli ich obecność będzie negatywnie wpływać na czytelność prezentacji, może to wpłynąć na odbiór i ocenę Uczestnika przez komisję konkursową.
Uczestnikowi może towarzyszyć chórek lub zespół taneczny (maksymalnie trzy osoby).
Zgłoszenia do eliminacji powiatowych należy nadsyłać
do dnia 15 maja 2023 r. na adres:
Ujski Dom Kultury
ul. Czarnkowska 32
64 – 850 Ujście
KRYTERIA OCENY
Ocena Jury dotyczyć będzie wyłącznie Uczestnika, z uwzględnieniem takich kryteriów jak:
dobór repertuaru (w szczególności dostosowanie piosenki do możliwości wykonawczych wg parametrów – rozpiętość i usytuowanie melodii w skali oraz struktura rytmiczna i interwałowa piosenki),
estetyka wykonania (w szczególności precyzja intonacji i poprawność artykulacji tekstu),
ogólny wyraz artystyczny (muzykalność i naturalność wykonania).
NAGRODY
Wszyscy finaliści Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Ponadto Jury przyzna następujące regulaminowe nagrody rzeczowe:
nagrodę Wójta Gminy Czerwonak za zajęcie I miejsca,
nagrodę za zajęcie II miejsca,
nagrodę za zajęcie III miejsca,
wyróżnienia.
W uzgodnieniu z organizatorami mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
WARUNKI KOŃCOWE
Skład Jury na poszczególnych etapach eliminacji ustala organizator tych eliminacji. Jury eliminacji gminnych typuje do kolejnego etapu liczbę uczestników wyznaczoną przez organizatora kolejnego etapu. Komisje eliminacji powiatowych i miejskich kwalifikują do udziału w eliminacjach rejonowych pięcioro uczestników. Komisje eliminacji rejonowych kwalifikują do udziału w finale tylu uczestników, ile powiatów/miast na prawach powiatu grodzkiego jest reprezentowanych w eliminacjach danego rejonu. Wszelkie odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są tylko w uzgodnieniu z organizatorem Festiwalu. W przypadku, gdy nie zostaną przeprowadzone eliminacje powiatowe, o zakwalifikowaniu do eliminacji rejonowych decyduje kolejność zgłoszeń z danego powiatu.
Organizatorzy eliminacji powiatowych / miejskich przeprowadzą eliminacje i dostarczą protokoły ich przeprowadzenia organizatorom eliminacji rejonowych co najmniej tydzień przed przeprowadzeniem tych ostatnich. Terminy i miejsce przeprowadzenia eliminacji rejonowych zostaną podane na stronie www.gok-sokol.pl najpóźniej do 17 kwietnia 2023 r. Organizatorzy eliminacji rejonowych przeprowadzą je i dostarczą protokoły organizatorowi finału wojewódzkiego do 30 maja 2023 r. Finał wojewódzki odbędzie się 4 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach: ul. Piłsudskiego 3A, 62-028 Koziegłowy.
Skład Jury Finału Festiwalu ustala jego organizator – GOK „Sokół” w Czerwonaku.
Werdykt Jury jest ostateczny.
Organizator nie pokrywa koszów przejazdu, pobytu i ubezpieczenia uczestników Festiwalu.