Poszukiwany pracownik świetlicy socjoterapeutycznej

Poszukiwany pracownik świetlicy socjoterapeutycznej

 
Warunki pracy na stanowisku:
– rodzaj umowy – umowa o pracę
– wymiar czasu pracy – 1 etat
– miejsce wykonywania pracy – Ujski Dom Kultury, ul. Czarnkowska 32, Ujście
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– opieka nad dziećmi
– organizowanie zajęć edukacyjnych i rozrywkowych dla dzieci
– rozbudzanie zainteresowań kulturalnych wśród dzieci
– pomoc w odrabianiu zadań domowych
– współpraca w zakresie wychowania i terapii ze szkolnym pedagogiem
Od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenia wyższego o kierunku związanym z pracą z dziećmi, pedagogiką, 
resocjalizacją lub nauczaniem
– umiejętności organizacji i prowadzenia zajęć dla dzieci
– braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
– wysokiej kultury osobistej
– nieposzlakowanej opinii
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, przez Ujski Dom Kultury, ul. Czarnkowska 32, 64-850 Ujście, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”
2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 05.08.2022 r. na adres: Ujski Dom Kultury, ul. Czarnkowska 32, 64 – 850 Ujście.
Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy, godzin pracy oraz zadań pracownika można uzyskać pod numerem telefonu 67 284 00 32.
Aplikacje, które wpłyną do Ujskiego Domu Kultury po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –
REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ/WSPÓŁPRACĘ
na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji w podmiocie publicznym
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ujski Dom Kultury, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
przeprowadzenia i udziału w kolejnych procesach rekrutacji na to samo stanowisko lub stanowisko odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom lub doświadczeniu,
ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f i art. 9 ust. 2 lit. a, f, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym udostępnia dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, organy ścigania, organy kontrolne, organy podatkowe, organy systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych osobowych,
otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie 6 miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to odrębnej zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także później, przez wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przechowywania dokumentacji – jeśli przepisy wskazują taki obowiązek, jak również terminy przedawnienia roszczeń).