Powiatowy konkurs plastyczny

Powiatowy konkurs plastyczny

UDK

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ZIEMIA JEST TYLKO JEDNA – DBAJMY O NIĄ”

Ujski Dom Kultury

ogłasza

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

„ZIEMIA JEST TYLKO JEDNA – DBAJMY O NIĄ”

1. Konkurs jest organizowany wspólnie przez Powiat Pilski i Gminę Ujście.

2. Organizacja konkursu jest realizowana przez Ujski Dom Kultury.

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych.

4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– klasy I – III szkoły podstawowej

– klasy IV – VIII szkoły podstawowej

– kategoria „open” – dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych

5. Tematyka konkursu:

Prace powinny przedstawiać dowolną, artystyczną wizję tego w jaki sposób możemy dbać o dobro

naszej planety.

6. Cele konkursu

Społeczne:

– Szeroko rozumiana edukacja społeczna.

– Propagowanie wiedzy na temat wartości, jaką jest dbałość o planetę Ziemia.

– Zachęcanie do działania na rzecz ekologii i ochrony zdrowia i życia człowieka oraz przyszłości

świata.

– Pobudzanie samokształcenia i odpowiedzialności społecznej.

Edukacyjne:

– Pobudzanie twórczego myślenia

– Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień

– Pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności

– Wspomaganie zdolności wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniu twórczym,

– Kształtowanie wyobraźni plastycznej

– Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form artystycznego wyrazu

– Rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język artystyczny

– Doskonalenie warsztatu artystycznego

7. Kryteria oceny:

Komisja konkursowa będzie oceniała:

– zgodność pracy z tematem konkursu (0 – 5)

– oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu konkursu (1 – 5 pkt)

– wartość artystyczną i poziom wykonania pracy (1 – 5 pkt)

– estetykę wykonania pracy (1 – 5 pkt)

8. Wymagania techniczne dotyczące prac:

1. Format pracy – A3

2. Technika – dowolna

3. Na odwrocie pracy należy nakleić metryczkę zawierająca imię i nazwisko autora, wiek oraz numer

telefonu, a także oświadczenie RODO z czytelnym podpisem autora, a w przypadku osób

niepełnoletnich rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu.

Metryczki można pobrać ze stron:

Prace bez metryczki nie będą oceniane. Ocenie podlega jedna, wcześniej nie publikowana praca.

Prace nie podlegają zwrotowi.

9. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy dostarczyć do Ujskiego Domu Kultury, ul. Czarnkowska 32, 64-850 Ujście za pośrednictwem

poczty lub osobiście, do godziny 15:00, 25 września 2023 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 29 września 2023 roku w Galerii na Starym Rynku

w Ujściu, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają nagrody

rzeczowe.