Wiosenny portret z książką

Wiosenny portret z książką

UDK

Konkurs Fotograficzny „Wiosenny portret z książką”

Z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek 2022 r.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wiosenny portret z książką” są Ujski Dom Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ujście.

2. Celem konkursu jest umożliwienie fotografującym zaprezentowania swojego dorobku i upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki; popularyzacja przez fotografię czytelnictwa i zamiłowania do czytania książek.

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na rzecz organizatora; podstawa- art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu. wydawanych przez organizatora.

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.

5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa.

6. Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez komisję.

7. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze i przyzna nagrody za trzy najciekawsze prace. Decyzja komisji jest ostateczna.

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

9. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie Facebook Ujskiego Domu Kultury.

Warunki uczestnictwa

Uczestnik powinien przesłać na konkurs jedno zdjęcie do 31 maja 2022 na adres internetowy udk@udk.ujscie.pl

W tytule maila należy wpisać „Wiosenny portret z książką”

Karta zgłoszenia na Konkursu Fotograficznego „Wiosenny portret z książką” powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz adres i telefon.

Do zdjęcia należy dołączyć wypełniony formularz RODO o treści:

(W przypadku, gdy w konkursie bierze udział osoba niepełnoletnia):

Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział konkursie) ………………………………………………………..

oświadczam, że zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka

do celów związanych z jego/jej udziałem w Konkursie plastycznym na najpiękniejszą pocztówkę wielkanocną organizowanym przez Ujski Dom Kultury.

(W przypadku, gdy w konkursie bierze udział osoba pełnoletnia):

Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………….. oświadczam, że zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z jego/jej udziałem w Konkursie plastycznym na najpiękniejszą pocztówkę wielkanocną organizowanym przez Ujski Dom Kultury.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UJSKI DOM KULTURY, ul. Czarnkowska 32, 64-850 Ujście. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: www.udk.ujscie.pl/bezpieczenstwo-danych-osobowych/.